fysiotherapie762.nl

Hans van Rijswijk  •  Prinsengracht 762  •  1017 LD Amsterdam  •  (020) 4207361

 vrijwaring  
 menu

Lid KNGF

de praktijk - het fysiotherapeutisch consult
Wat is het fysiotherapeutisch consult?
Vanaf 1 januari 2001 heeft de (huis)arts de mogelijkheid om een fysiotherapeutisch consult aan te vragen.
Dit houdt in dat de patiënt voor een éénmalig onderzoek wordt verwezen naar een fysiotherapeut.
De fysiotherapeut bevraagt en onderzoekt de patiënt en rapporteert zijn bevindingen en advies aan de consultvragende arts. Op grond van de aanvraag voor een consult kan niet worden behandeld. De beslissing over het verdere beleid ligt bij de arts.

Doel van consultatie
Met het invoeren van het fysiotherapeutisch consult wordt beoogd dat de (huis)arts de deskundigheid van de fysiotherapeut ten aanzien van het bewegend functioneren (beter) benut, om langs deze weg aanvullende informatie te verzamelen over de fysiotherapeutische behandelmogelijkheden. De arts kan hierdoor in geval van twijfel gerichter verwijzen en zijn beleid beter afstemmen op de gezondheidssituatie van de patiënt.
Het fysiotherapeutisch consult biedt de mogelijkheid om de samenwerking tussen verwijzers en fysiotherapeuten verder te verbeteren, evenals de doelmatigheid van de zorg aan de patiënt.

Voorwaarden
Het CTG stelt twee voorwaarden om het tarief voor consultatie in rekening te mogen brengen:
1. er moet sprake zijn van een gerichte schriftelijke consultaanvraag van de verwijzer. Een hiervoor te gebruiken formulier kan men downloaden op de website www.fysionet.nl
2. de fysiotherapeut rapporteert schriftelijk naar de verwijzer, die mede op grond van het advies van de fysiotherapeut een beslissing neemt over het verdere beleid.

Aanspraken van de verzekerde
Het consult telt voor de aanspraken van de verzekerde als één zitting. Indien de arts na een consult besluit tot een verwijzing voor behandeling door de fysiotherapeut, kunnen er op grond van deze nieuwe verwijzing nog maar acht zittingen worden gegeven in de hoofdverzekering.
Het verdient daarom aanbeveling bij iedere patiënt na te gaan of deze recent bij een fysiotherapeut of oefentherapeut is geweest.

Aanbevolen procedure
• De (huis)arts besluit met toestemming van de patiënt tot verwijzing voor een fysiotherapeutisch consult.
• De (huis)arts geeft de patiënt een gerichte schriftelijke consultaanvraag mee voor de fysiotherapeut (duidelijk en concreet geformuleerde consultvraag en relevante informatie om de consultvraag te beantwoorden).
• De fysiotherapeut verricht een fysiotherapeutische anamnese en onderzoek en stuurt vervolgens een schriftelijke rapportage naar de (huis)arts als antwoord op de consultvraag. Het consult en de daaruit voortvloeiende rapportage aan de (huis)arts dient binnen een redelijk termijn te worden afgewikkeld. De rapportage bevat de ysiotherapeutische diagnose (bevindingen) met een conclusie en een advies.
• De (huis)arts stelt, zo nodig, zijn diagnose bij en bepaalt het verder beleid bij de patiënt. De (huis)arts kan na consultatie besluiten om wel of niet te verwijzen naar de geconsulteerde fysiotherapeut, een andere therapeut of naar een medisch specialist in de tweede lijn.
• Indien de (huis)arts besluit tot verwijzing voor behandeling door een fysiotherapeut is daarvoor een nieuwe verwijzing nodig. Het verdient aanbeveling om concrete werkafspraken te maken over de te volgen procedure en de vorm van rapportage.

(bron: Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie)

2007 i-okinfo@fysiotherapie762.nl